ב"ה

Prayer Audio

A selection of audio on the history of prayer, how to pray and why we pray

A selection of audio on the history of prayer, how to pray and why we pray

Jewish Meditation
Audio | 1:28:13
Jewish Meditation
Learn how Jewish mediation developed while intertwining Jewish history and Chassidic story.
Why We Pray
Audio | 46:46
Why We Pray
If G-d knows what we need, why do we need to pray?
Diverse Versions of Prayer
Audio | 38:01
Advanced
Diverse Versions of Prayer
This class explains in detail the purpose of prayer and why there are variations in the nusach – prayer text – from Sefard to Ashkenaz.
Divine Whispers
The story of the great prophetess Chana is read as part of the Rosh Hashanah services. Many of the laws of prayer are derived from Chana’s conduct. But moreover, Chana also reveals the inner essence of prayer.
Meaningful High Holiday Prayer
Finding meaning in Prayer and its unique High Holiday theme
Weekly Story for the High Holidays: Getting High During Prayer
Many people struggle with the long services during the High Holidays. We can reframe the experience to make it uplifting and even meaningful! Although our body may be having a hard time, the Neshamah - the G-dly spirit inside us - finds tremendous joy in connecting to G-d in the most intimate way during prayers—for the soul, it’s total ecstasy. This week’s story highlights the transformative power of a real prayer from our heart.
The Deeper Dimension of Prayer
Mishnah 1, Part 1
Audio | 45:23
Mishnah 1, Part 1
Ve'ahavta
Audio | 1:06
Ve'ahavta
Ve'ahavta Song
Audio | 0:53
Ve'ahavta Song
Vehaya
Audio | 2:32
Vehaya
Vayomer
Audio | 1:28
Vayomer
2. Daat: Ata Chonen
3. Teshuvah: Hashivenu Avinu
4. Selicha: Selach Lanu
5. Geulah: Re'eh Na
6. Refuah: Refaeinu
7. Birchat Hashanim: Barech Aleinu
8. Kibutz Galuyot: Tekah Beshofar
9. Din: Hashiva Shoftenu
10. Minim: Velamalshinim
11. Tzadikim: Al Hatzadikim
12. Binyan Yerushalayim: Velirushalayim
13. Moshiach: Et Tzemach
14. Kabalat Tefilah: Shema Koleinu
15. Avodah: Retzei
16. Hodaah 1: Modim
17. Hodaah 2: Val Kulam
18. Shalom: Sim Shalom
19. Yihiyu Leratzon
20. Elokai Netzor
Audio | 0:57
20. Elokai Netzor
21. Oseh Shalom
Audio | 0:52
21. Oseh Shalom
Birkat Hamazon Audio
Borei Nefashot Audio
The Kabbalah of Prayer
The concept of prayer seems paradoxical: asking G-d, who is infinite and all knowing, to grant us our puny needs and desires?
Do You Have to Believe in G-d in Order to Pray?
Many people want to talk to G-d these days. What if you’re not sure He exists?
Why Would an Atheist Pray?
Perhaps atheists and believers have more in common than they imagine.
How to Stay Calm and Happy in the Coronavirus Days
An affirmation for level-headedness
Ten Hacks for Mental Control That Every Human Being Should Know
Culled from the wisdom of the classic Jewish work called the Tanya
It’s your brain, after all, and it's still the most sophisticated device we know of. Why shouldn’t you be the exclusive user?
How the Stories We Tell Mold Our Future
That play-by-play narrative is the main player in the game.
Much as our sense of touch knows a thing through manipulation, so too our minds.