V'la-mal-shi-nim al t'hi tik-va,
v'chawl ha-mi-nim v'chawl ha-zei-dim k're-ga yo-vei-du,
v'chawl o-y'vei a-m'cha m'hei-rah yi-ka-rei-tu,
u’malcht harisha m'hei-rah t'a-keir ut-sha-beir ut-ma-geir
v'tach-ni-a bim-hei-rah v'ya-mei-nu.
Ba-ruch a-tah A-do-nai,
sho-veir o-y'vim u-mach-ni-a zei-dim.