R'fa-ei-nu A-do-nai v'nei-ra-fei,
ho-shi-ei-nu v'ni-va-shei-a,
ki t'hi-la-tei-nu a-ta,
v'ha-a-lei a-ru-cha ur'fu-ah sh'lei-mah
l'chal ma-ko-tei-nu,
ki Eil me-lech ro-fei ne-e-man v'ra-cha-man a-ta.
Ba-ruch a-tah A-do-nai,
ro-fei cho-lei a-mo Yis-ra-eil.