T'ka b'sho-far ga-dol l'chei-ru-tei-nu,
v'sa neis l'ka-beitz ga-lu-yo-tei-nu,
v'kab-tsei-nu ya-chad
mei-ar-ba kan-fot ha-a-retz l'ar-tzei-nu .
Ba-ruch a-tah A-do-nai,
m'ka-beitz nid-chei a-mo Yis-ra-eil.