ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשכ"ז

שבת זכור דמחיית עמלק ופורים שמח והתוועדויות פעילות.

מנחם שניאורסאהן