בס"ד. ר"ד יום ג' פ' קרח, כ"ו סיון, ה'תש"כ.

– למדריכות הנוסעות למחנה-קיץ "אמונה",

ולתלמידות המסיימות "בית יעקב", בחדרו הק' –

בלתי מוגה

נמצאות כאן מדריכות של ילדי ישראל, וכמו"כ גם אלו שסיימו "בית יעקב" (ועד"ז שאר מוסדות חינוך שעל טהרת הקודש), שגם הן מתכוננות להיות מורות או מדריכות בבתיהם הפרטיים שיבנו בעזר השם.

הדרכה של ילדים היא הדבר החשוב ביותר בחייהם, כיון שבהדרכה זו תלוי כל העתיד של משך חייהם.

ומזה מובן גודל האחריות שבדבר, וגם גודל הזכות שהקב"ה נותן לאותם אנשים שמעמיד אותם להדריך ילדי ישראל בדרך החיים, שהיא דרך התורה והמצוות.

* * *

כל דבר הוא בהשגחה פרטית. וכמבואר בתורת הבעש"ט1 שאין אפילו דבר קטן שהוא במקרה ח"ו, אלא כל דבר הוא בהשגחה פרטית של הקב"ה. ובפרט הענינים הקשורים עם הדרכת ילדי ישראל, שהם בודאי בהשגחה פרטית במדה המקסימלית.

כיון שאתן מדריכות של ילדי ישראל, הרי בודאי שאין זה במקרה, אלא כך נקבע מלמעלה, שהקב"ה בחר בכן ומסר בידכן את העתיד של בניו – שהרי על כל בנ"י נאמר2 "בנים אתם לה' אלקיכם" – בהטילו עליכן את התפקיד הקדוש להדריך אותם, כך, שההשפעה שיקבלו מכן תשאר אצלם במשך זמן ארוך ביותר.

חכמינו ז"ל אומרים לנו ש"אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו"3, דהיינו, שכאשר הקב"ה תובע מיהודי דבר מסויים ומטיל עליו תפקיד מסויים, נותן הוא את הכחות שיוכל למלא זאת.

כיון שהקב"ה הטיל עליכן את התפקיד של חינוך והדרכת ילדי ישראל, בודאי נתן לכן את הכחות הדרושים, שתצליחו להשפיע עליהם לילך בדרך הטובה, דרך התורה, שמביאה אושר אמיתי בחיים.

אלא, כשם שבכל דבר ישנה בחירה חפשית, הרי זה תלוי ברצונכן, שתרצו לנצל את הכחות שנותנים לכן, וכאשר רק תרצו, בודאי תצליחו.

יתן השי"ת שתרצו באמת לנצל את הכחות שלכן, ואז תצליחו להעמיד דור שעליו תוכלו לומר – מתוך רגש אמיתי – ראו גידולים שגידלנו.

וכל זה יביא גם הצלחה בענינים שלכן, בכל הפרטים.

* * *

יתן השי"ת לכן קיץ בריא בגשמיות וברוחניות, ותנצלו את הקיץ הן ברוחניות והן בגשמיות,

– שכן, לפי דברי הבעש"ט, יכולים לעבוד את השי"ת ע"י הגשמיות לא פחות מאשר ע"י הרוחניות –

ותעבדו את עבודתכן בשמחה ובטוב לבב.

* * *

(אח"כ פנה כ"ק אדמו"ר שליט"א לר.מ. ואמר לו:)

אם הדברים אמורים בנוגע להמדריכות – הרי זה במכ"ש בנוגע להמדריך של המדריכות, הן בנוגע לאחריות, הן בנוגע לזכות, והן בנוגע לכחות.