בס"ד. ר"ד יום א' פ' קרח, כ"ד סיון, ה'תש"כ.

– לתלמידים ולתלמידות דישיבת "אחי תמימים" בוסטון, בחדרו הק' –

בלתי מוגה

היום התחילו לקרוא וללמוד פרשה חדשה, שבה מסופר1 אודות שבט לוי, שבהם בחר הקב"ה בתור באי-כח של כל עם ישראל, "לעבוד את עבודת אוהל מועד", במשכן ובבית-המקדש, שבו היתה הקרבת הקרבנות ע"י הכהנים שנבחרו משבט לוי גופא, ועי"ז פעלו המשכת ברכותיו של הקב"ה לכל עם ישראל, ומה גם שהכהנים נצטוו לברך את בנ"י.

ואע"פ שכל זה הי' בזמן שביהמ"ק הי' קיים, משא"כ עכשיו – הרי החסרון עכשיו הוא רק בגשמיות, במובן הפיזי, אבל תוכן הענין ברוחניות, בחיי הנשמה, ישנו גם עתה.

וכדברי הרמב"ם2: "לא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש .. אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו וכו'", ומסיים, "ויהי' ה' חלקו ונחלתו כו' ויזכה לו כו'".

ומשמעות הדברים היא, שהעבודה דשבט לוי ישנה גם עכשיו, ואצל כל אחד מישראל – כאשר בוחר ללכת בדרך של התעסקות בעבודה האלקית, להתמסר ללימוד התורה וקיום המצוות, ולא רק לעצמו, אלא גם לכל אחד מישראל, ואז מתברך מהקב"ה בכל המצטרך לו, ועי"ז ניתוסף גם בברכותיו של הקב"ה לכל עם ישראל.

כלומר: כאשר ישנם ילדים, ועד"ז ילדות, שמתחנכים בישיבה, לומדים תורת ה' ומקיימים מצוות, ומתנהגים בהנהגה הראוי', ובאופן שמשמשים "דוגמא" לכל ישראל כיצד צריכים להתנהג – הנה מצד תוכן הענין, הרי הם כמו שבט לוי והכהנים שהיו בזמן שביהמ"ק הי' קיים, וניתנים להם ברכותיו של הקב"ה בכל המצטרך להם, ועל ידם – גם להוריהם, מוריהם ומדריכיהם, וגם לכלל ישראל.

ולכן, כיון שזכיתם ללכת לישיבה, ללמוד בהתמדה, ולהתנהג כדבעי, צריך כל אחד מכם להרגיש שהשנים האלו הם המעמד ומצב הכי נעלה שיכול להיות אצל בנ"י – שהרי אתם הכהנים והלוים, ועל ידכם נמשכות הברכות בכל המצטרך לכם, להוריכם ולכלל ישראל.

*

ברצוני לברך אתכם עתה, שבנסיעתכם מכאן, תוסיפו בלימוד בהתמדה, ובהנהגה המתאימה בתור דוגמא לאחרים, ועי"ז תקבלו את הברכות בכל המצטרך לכם בגשמיות וברוחניות.

קיץ בריא וקיץ שמח. תמסרו דרישת-שלום לכל חבריכם וחברותיכן בבוסטון, ושנזכה להתראות בהזדמנויות שמחות, ועד שיבוא משיח צדקנו ויוליכנו בחזרה לארצנו הקדושה, ויבנה את ביהמ"ק, ואז תחזור להיות עבודת השי"ת ע"י הכהנים, כפי שהיתה בזמן שביהמ"ק הי' קיים.

סעו לשלום, ושיהי' לכם קיץ טוב ונסיעה שמחה, ונזכה להתראות בהזדמנויות שהם באופן של טוב ושמחה.