ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ב-י"ג תמוז, ה'תש"כ

התוועדויות שמחות וכהוראת הבעש"ט.

מנחם שניאורסאהן