[בס"ד. ט"ו תמוז, ה'תש"כ*]

שנת המאתים1.

השם גן יש'2. – שייכות במיוחד – ההתחלה בחינוך ילדים קטנים שנות התענוג שלו3.

[מסר] עד"ז כמובן הנהגת ת'4.

סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר (שיום הגאולה5) כמה סיפ6

עיקר החינוך – לעשות הת' בפ"ע7. כללים בלימוד. היותר כולל – הבעש"ט8 איזהו חכ' הלומד – סומוע"ט וע"ט

מאמר עשו לקש9

[עדיין קטן ומה יכול לפעול – משל הה"מ10 דאב מרכין א"ע11 לבנו התינוק כו'12].

– מובן ביותר עפ"ד13 הבעש"ט דאהבת ישראל [יותר מלבן יחיד] – אבל הת'14 צ"ל נוגע לו ולעשות בכל לבו ואז יותר מתפלת הגדול15

וכמ"ר16 אדה"ז [להרים התינוק17] בלא דו"ר18.

ועד"ז הבעש"ט (קוקוריקו)19.

– ואיך יפעול הת'20 זה בעצמו – אדהאמ"צ היפך הפרי"ע21

הבעש"ט שויתי22 (אינו ירא ביער23.

מזה שאפילו שכשרונותיו טובין. להוסיף על הפרוגרם צ"צ שרוצה [24] ביגיעה דוקא25

וע"ד הבעש"ט שחסר'26 ההתלהבות27

ביותר ההתלהבות – מהר"ש28 יפה ש"א29 תענוג הבורא עד"ז הבעש"ט שלוקחים העוה"ב ושמח28.

[והבחינה המעשה אדנ"ע (היום יום30 ) ועד"ז הבעש"ט]

ושבהתלהבות בזה מוצאים בכ"מ31 אויפטאן וע"ד אדנ"ע להכנסת כלה בווין שנסע וכו'32

ועד"ז הבעש"ט ששלח הר"ח רפפורט לעשות ברכה32.

– הנהגה כהנ"ל – מפי עוללים ויונקים שלפני המאסר33 והרי נצח34.

מאבע"ש35 להה"מ ע"ח אור מלאכים27.