בס"ד. ר"ד ליל ב' דחג הסוכות, בעת הסעודה, ה'תשכ"ו.

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. הרי"כ אמר, שיש לו קביעות לספר בכל שנה אודות דברי אדמו"ר מהוריי"צ1 בנוגע לענין האושפיזין, שגם רבותינו נשיאינו הם ה"אושפיזין", כך, שגם עכשיו ישנם כל שבעת האושפיזין.

ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שעכשיו ניתוסף גם כ"ק מו"ח אדמו"ר2.

(והוסיף:) בנוגע לסדר אושפיזין – יש אופן שיוסף הוא לפני משה, כסדר תולדותם, ויש אופן שיוסף הוא לפני דוד, כסדר הספירות, שיוסף הוא יסוד ודוד הוא מלכות3.

ב. הרי"כ סיפר שראה בשיקאַגאָ תמונות המיוחסות לבעש"ט ולמגיד וכו', ושאל ע"ד אמיתותן.

ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

מהבעש"ט – אין תמונה (ויש רק תמונה מ"בעל-שם" אחר שחי ופעל בדייטשלאַנד)4, וגם מהרב המגיד אין תמונה. מרבינו הזקן ומהצמח-צדק – ישנם התמונות הידועות, ואילו מאדמו"ר האמצעי – אין אפילו ב"פאַנטזיא"5.

ג. דובר אודות יום ההילולא של אדמו"ר מהר"ש, י"ג תשרי, שהחל משנת ה'ש"ת עבר הרש"ל לפני התיבה, ע"פ הוראת אדמו"ר מהוריי"צ.

ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שזוכר, שבריגא עבר כ"ק מו"ח אדמו"ר לפני התיבה ביום ההילולא של אדמו"ר מהר"ש, אבל אינו זוכר אם עבר לפני התיבה גם ביום ההילולא של הצ"צ (כפי שנהג אביו, כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע).

ד. דובר אודות הניגון "שלש תנועות" (דהבעש"ט, המגיד ואדמו"ר הזקן), שמופיע בספר הניגונים שנערך ע"י הר"ש זלמנוב, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שגם הוא לא שמע ניגון זה לפני בואו לאמריקא.

______ l ______