בס"ד. ר"ד יום א' דחג הסוכות, בעת הסעודה, ה'תשכ"ו.

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. הרמ"ד רבקין1 אמר שהמאמר ד"ה להבין ענין תק"ש שבסידור2 – קשה להבנה, ושאל אם אפשר ללמוד במקומו מאמר אחר. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ההדגשה בלימוד מאמר זה היא – לא על ההבנה וההשגה, והראי', שגם לאחרי הלימוד בבוקר דיום א', צריכם לחזור וללמדו גם בבוקר דיום ב'.

הרש"ג3 ביקש ע"ד הדפסת המשך תער"ב לכ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע4, והוסיף לשאול מדוע הופסקה הדפסת המשך תרס"ו5. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

קבלתי מכתב מאברך א'6 – אברך חסידי – שהוא מתפרנס ממכירת המשך תרס"ו שישנו אצלו ב"קופּיר", ונוגע לו כל פרוטה...

– האברך הנ"ל התחרט אמנם אח"כ על מכתבו, אבל... –

(והוסיף כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

אילו הייתי מקבל מכתב ממישהו ש"נוגע לו בנפש" שיודפס המשך תרס"ו – כפי שהחסיד ר' אייזיק מהאָמיל ביקש מהצ"צ בנוגע למאמר חסידות7 – הי' מקום לחשוב על זה; אבל כאשר לא מתקבל מכתב מאף א' שנוגע לו שיודפס ההמשך, ולאידך, מתקבל מכתב מאברך שהדפסת ההמשך תפגע בפרנסתו, אזי מובן מהי התוצאה!...

[הרש"ג: הרי הדפיסו עתה את המשך שמח תשמח תרנ"ז, אף שהי' בנמצא ב"קופּיר" במאָנטרעאַל.

כ"ק אדמו"ר שליט"א (בבת-שחוק): לא קבלתי מכתב-תלונה על זה...

הרש"ג: כיון שנדפס המשך "שמח תשמח" – שאכן יהי' "שמח תשמח".

כ"ק אדמו"ר שליט"א: האם אתם סבורים שאני צריך גם להדפיס, גם ללמוד וגם לשמח?! – הפירוש ד"שמח תשמח" הוא שהקב"ה יְשַמֵח, וכאשר הקב"ה יְשַמֵח אותי, אזי אַשַמֵח את הקהל].

ב. הרש"ג המשיך לבקש ע"ד הדפסת המשך תער"ב, וא' המסובים, הנגיד רשמ"ג, אמר, שבאה"ק יש מנדבים בשביל זה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א (בבת-שחוק): לפי ההשגות שלי או לפי ההשגות שלכם?!

הרשמ"ג: לפי ההשגות של כ"ק אדמו"ר שליט"א.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: הדפסת הלקוטי-תורה8, למשל, עלתה שלושים אלף דולר!

[א' המסובים הסביר את סיבת יוקר ההדפסה, כיון שיש הרבה שעבדו על זה וצריכים לשלם להם עבור עבודתם, והזכיר גם את עבודתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א בעריכת המפתחות. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בבת-שחוק: בשביל העבודה והיגיעה שלי – לא לקחתי כסף, אבל ישנם כו"כ שעבדו על זה, ואף שעבדו "באמונה", יש לשלם להם, כיון שצריכים לפרנס את משפחותיהם].

הרש"ג פנה ואמר להרשמ"ג: הנך שומע את הסכום שנקב כ"ק אדמו"ר שליט"א: שלושים אלף דולר! – אל תנסה לברוח... ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א בבת-שחוק: הרי זה יו"ט, ובמילא אינו יכול לברוח.

ג. הרש"ג שאל מדוע לא מדפיסים את סדרת המאמרים שמתחילים ב"להבין"9. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א10:

בנוגע למאמרים אלו, יש ספק אם הם מהצ"צ או מרבינו הזקן, ואי אפשר להדפיסם ללא "דף השער".

כ"ק אדמו"ר שליט"א המשיך לדבר אודות הדפסת הסדרה "אור התורה" להצ"צ, והפליא מאד את ה"רייכקייט" (עשירות) שב"אור התורה", באמרו, שאפילו בריבוי ספרים בנגלה לא נמצאת "רייכקייט" כזו,

– כפי שיכול לראות אפילו ילד קטן, שזהו כמו פירוש על חומש שבלול מריבוי ענינים ("עס וואַרפט זיך אַ דורך") בבבלי וירושלמי, מדרשים, ספרי וספרא, וקבלה: עץ חיים ופרי עץ חיים וכו'11

וכאשר יסיימו את הדפסת כל הכרכים, אזי יוכלו לראות את כל ה"רייכקייט" שבזה, ועי"ז יוכלו לקרב יהודים בכל העולם, להראות להם את "אור התורה"12.

______ l ______