בס"ד. ר"ד ליל א' דחג הסוכות, בעת הסעודה, ה'תשכ"ו.

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. הרש"ג העיר אודות מצב הבריאות של כ"ק אדמו"ר שליט"א שהי' מצונן כו', ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שהצטננותו היא מלפני החג (ואמר: "אַ סוכה פאַרקילט ניט"), כך, שאין שום שאלה בנוגע לאמירת הברכה "לישב בסוכה"1.

ב. הרש"ג הזכיר אודות דעת האבני נזר בנוגע לתקיעות בתפלת לחש (בהמשך להמדובר במוצאי יוהכ"פ)2, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א, שאלינו נוגע בעיקר אופן הנהגת רבינו נשיאנו.

ג. א' המסובים העיר אודות אריכות לשונו של רבינו הזקן בשו"ע ריש הל' סוכה, החל מהעתקת כל הפסוק3 "בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים", דלכאורה, למאי נפק"מ לדינא. וביאר כ"ק אדמו"ר שליט"א4, "שסובר דכיון דכתיב למען ידעו כו', לא קיים המצוה כתיקונה אם לא ידע כוונת מצות הסוכה כפי פשטה"5, והיינו, שידיעה זו היא חלק מהמצוה עצמה, ולא רק כוונת המצוה.

______ l ______