בס"ד. ר"ד שמיני עצרת בעת הסעודה, ה'תשכ"ו.

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. על השאלה בנוגע לענין השמחה שצ"ל מצד קבלת עול, דלכאורה איך אפשר הדבר – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

הביאור בזה הוא – ע"ד שמצינו בנוגע לציווי על אהבת ה', שידועה השאלה איך שייך ציווי על אהבה, ומבואר בזה1, שהציווי הוא (לא על האהבה, אלא) על ההתבוננות, שעל ידה תתעורר האהבה. ודוגמתו בנדו"ד, שע"י ההתבוננות בענין הציווי (קב"ע) על ענין השמחה (שעי"ז מקיים מצוותו של הקב"ה כו') מתעוררת השמחה2.

ב. א' המסובים הזכיר אודות הנהגת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע שהי' מתוועד בשמחת בית השואבה לפני קבלת הנשיאות בשנת תרנ"ד3. וכשהעירו לו מדברי כ"ק אדמו"ר שליט"א בפתח דבר לקונטרס ב' ניסן תש"י4 שענין קבלת הנשיאות נעשה מיד לאחרי הסתלקות הנשיא הקודם (ובנדו"ד, החל משנת תרמ"ג) – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

ענין זה הוא רק בבן יחיד, וכפי שצויין שם לדברי הרמב"ם5 "שהמלכות ירושה כו'".

(וסיים:) אבל כמובן שאין זה שולל את הנהגת כ"ק אדנ"ע בנוגע להתוועדות דשמחת בית השואבה, שלא היתה בתור נשיא כו'.