ב"ה

התוועדויות תשכ"ד

Filter by Topic
Show all
להכינוס דנשי ובנות חב"ד תחיינה - בלתי מוגה
לקבוצת תלמידים ותלמידות* דישיבת "אחי-תמימים" בוסטון, בחדרו הק' - בלתי מוגה
להמדריכות ד"מחנה אמונה" תחיינה - בלתי מוגה
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה" תחיינה
קונטרס חמישה-עשר באב - תנש"א

Browse Book
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
About the Publisher
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.