ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג הפסח, ה'תשכ"ד

שבת וחג הפסח כשר ושמח ועונג וחירות אמיתיים.

מנחם שניאורסאהן

______ l ______