ב"ה

נוסח המברק לקראת חג הגאולה י"ב-י"ג תמוז תנש"א