ב"ה

יחידות לקבוצת בר-מצוה ובנות-מצוה והוריהם שיחיו

יום ד' פ' בלק, י"ד תמוז תנש"א