ב"ה

שיחת יום א' פ' פינחס, ח"י תמוז, תענית שבעה עשר בתמוז נדחה תנש"א