ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג השבועות, ה'תשכ"ז

יומא טבא וקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ולקבל* תיכף שכר קבלתה שלא תהא אומה ולשון שולטת בהם.

מנחם שניאורסאהן