[בס"ד. יו"ד שבט, ה'תשכ"ו*]

מחדש1 (לא למטה למע' – ב' מקומות נפרדים, כ"א במקום א', ואיפוא) דבאוא"ס (ולא אין תחלה2) ב' מדר' למולמ"ט3.

לכאורה איך שייך שם4? אלא כדפי' אדה"ז דהפי'5 אור שהוא עצמו א"ס אמיתי, אבל בכ"ז נק' אור – סו"ס תרכ"ז (תכא).

ולמרות שבמקום א'6 – 1) הפרש 2) גדול ביניהם (משא"כ כמו שהם ביכולת, שאאפ"ל זה7, כיון דהיינו הך ביכולת).

סתימא8 דכל סתימין – תו"ח נח (סו, א) דקאי על אנת הוא חד או למטה (סט, ג).

מקיף9 דאו"י ואו"ח. אינו10 בגדר גילוי, ובכ"ז פועל, וכהצ"צ דרמ"צ (פה, ב), לקו"ת (צט, ג) בעבודה – "נעשה", שאינו גילוי. ובבי' יותר – מים רבים פ"ר.

הבעש"ט11 – כש"ט (י, ד) לשנות כסות – סיפורים גשמיים, אינו ניכר כלל. ובזה מתורץ12 רמזי תורה (שמות מא, ב) – דלכאורה למה צריך עשי'.

או הה"מ (ח, א-ב)13

בנמשל לא נזכר חידות, כי זהו סותר, לא רק מעלים14.

גם במשפיע – הנעלם מכל רעיון – והוא כחתן (18) כי נמ"ר15 בתענוג בלי תנועה16.

אוצר17 – אוה"ת עקב תקז' – שמתעכב ע"ע, בתחלת18 ההמשך סי"א דור אחר דור.