ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט,

ולש"ק שלאחריו ר"ה לאילנות, ה'תשכ"ו

התוועדויות פעילות וכן בשבת וכפרשתנו ביד רמה ובשירה ובשיר להשם וכביאור ה"צמח צדק" כמקבל וכמשפיע.

בברכה

מנחם שניאורסאהן

______ l ______