ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ט כסלו, ה'תשכ"ו

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי' תכתבו ותחתמו ובפרט שהיא שנת המאה להסתלקות הילולא דהצמח צדק.

מנחם שניאורסאהן

______ l ______