ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשכ"ד

התוועדויות פעילות וכפרשת השבוע ביד רמה ובשירה ובשיר להשם תורת הנגלה והחסידות.

בברכה

מנחם שניאורסאהן