בס"ד. שיחת אור לי"ג שבט, ה'תשכ"ד.

– לצעירי תלמידי תומכי תמימים דמאָנטרעאַל שיחיו, בחדרו הק' –

דובר1 לעיל (בהתוועדות ההילולא2) בענין שמפרשת בשלח3 נכנסים מיד4 לפרשת יתרו.

בפרשת יתרו מסופר אודות מתן תורה. מתן תורה הרי חשוב הרבה יותר מענין יתרו, ואעפ"כ נקראת הפרשה והשבת רק בשם "יתרו", ולא בשם המורה על ענין מ"ת5. ומזה מובן, שענין יתרו הוא חשוב ביותר, ושהוא (ויש ללמוד ממנו) הוראה (בעבודה) בענין מתן תורה.

ויובן ע"פ מ"ש בזוהר6, שאימתי הי' מתן תורה – דוקא לאחר שיתרו הודה בהקב"ה וקיבל על עצמו7 להתנהג ככל בנ"י. וענין זה הביא לכך שהקב"ה נתן את התורה.

וזוהי הוראה לכאו"א מישראל, שכיצד יכול הוא לקבל את התורה – עי"ז שיפעל ב"יתרו" שנמצא בו8, דהיינו בגוף ונפש הבהמית, שמצד עצמם נמשכים הם לענינים גשמיים וחומריים – שלא ירדפו אחרי מותרות העולם הזה, אלא יסכימו ויודו ויחפצו בענינים שהנפש האלקית חפצה בהם – לימוד תורה וקיום מצוות,

וכאשר פועל בעצמו שלא רק נפשו האלקית תחפוץ לעשות את רצונו של הקב"ה, אלא גם גופו ונפשו הבהמית – הרי זה פועל שיקבל את התורה, שיבין את התורה ויצליח בזה.

והיינו לפי שהתורה אינה כשאר החכמות, להבדיל; כדי לקבל את התורה ולהצליח בה – יש צורך בזכות מיוחדת, כנוסח ברכת התורה: "אשר בחר בנו מכל העמים9 ונתן לנו את תורתו". ולכן, עי"ז שפועל בעצמו שרצונו בתורה ומצוות יהי' גם מצד הגוף ונפש הבהמית – "יתרו" – הנה זוהי הזכות שעל ידה מקבלים את התורה.

ולכן נקראת הפרשה בשם "יתרו" – כי זוהי ההקדמה וההתחלה שעל ידה מקבלים את התורה כולה, החל מ"אנכי הוי' אלקיך"10.

וכיון שזוהי הוראה בתורה – הרי זו גם נתינת כח שיוכלו לקיימה.

* * *

יעזור לכם השי"ת שתפעלו גם על הגוף ונפש הבהמית, שגם להם יהי' הרצון לתורה ומצוות, הענינים שבהם חפצה הנפש האלקית. ודבר זה יביא הצלחה בכל עניניכם.

יתן השי"ת שתגרמו רוב נחת לראשי-הישיבות והמשפיעים שלכם, ושהוריכם ירוו מכם רוב נחת לאורך ימים ושנים טובות, נחת יהודי ונחת חסידי.

תמסרו גם לחבריכם – אלו שלא היו כאן בגופם – אודות הענינים שדוברו בההתוועדות, וגם מה שדובר עתה. וכשיהיו דברים היוצאים מן הלב – אזי יהיו נכנסים אל הלב11.

ובפרט כשתראו להם דוגמא חי' ("אַ לעבעדיקן ביישפּיל און מוסטער") ע"י ההנהגה שלכם.

ויהי רצון שכולכם יחד תבנו – ובודאי תבנו – את הישיבה "לשם ולתהלה ולתפארת"12.

סעו לשלום.

______ l ______