ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשכ"ד

פורים שמח והתוועדות פעילה באורה זו תורה וכו'.

מנחם שניאורסאהן