[בס"ד. יו"ד שבט, ה'תש"כ*]

אסתליק יקרי' – דבשווה דירה – כל עצמותו1

מאמר הבעש"ט שלא עניוות כזו (תוי"י עקב קע, ב)2

היושבת בגנים ג"פ: ג"ע, בתכנ"ס, בגולה

חברים ג"פ: נשמות בג"ע, בנ"י, מלה"ש3

האמצעי אינו נוגע כאן ונשמט

הפעולה בכ"ד מגעה"ע מלה"ש אלק' שבחילוקי דרגא – ולא סוכ"ע4

הה"מ5 (או"ת אגדות. בים נדמה כו' (נז, ב6)

ביצי"מ7 לצבאותם גלוי בשביל גילוי אלקות ושם זה ל"נ בתורה רק ע"י הנביאים. והוא חילוק עיקרי ע"פ אדה"ז (תו"א בא

ביתר8 ביאור ע"פ אדהאמ"צ שם: שם העצם התואר הפעולה בימי משה בטל9

צבא10 ג' פי' זמן ימים יוצרו למעשה המצות צ"ל ימים דוקא ומפרש הצ"צ (תלים עה"פ קלט, טז סה11) דבמצות אפ"ל פניות מע"ט דוקא פעולת ריגלות רחיצה ע"י התפלה תמיד ש"ש ביה"ע

מזככים את העולם דלא כמציאות הנראה12

וכמאמר13 מהר"ש בש"ק לאחר הברמ"ל או"ת מחייהו גם בעוה"ז עד שאינו דומה מאור פניו כו'

עלמא14 אמאי קאי כו' יהש"ר דוקא

זמן15 מוגבל דוקא אחד בהם למען דעת פר"ת א"ע בעוה"ז מזה – באור