מכתב כללי

ב"ה, ששי בשבט1, ה'תש"כ,
שנת המאתים להסתלקות הבעש"ט ז"ל.
ברוקלין, נ.י.

לכל אחד ואחת מאנ"ש
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בטח יום והתועדות ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה לגנזי מרומים, בארצות חיי החיים, הילולא2 העשירי3 יהי'4 קודש (מכל5 מקום. ועוד יותר ובעיקר – על ידי ובעניני עבודה מלמטה למעלה) ולהמשיך הקודש (על ידי ובעניני עבודה מלמעלה למטה) בכל עשר הכחות דשתי6 הנפשות ובעולם שנברא בעשרה מאמרות – על ידי עשר7 סוגי פעולות האדם,

לעשות חשבון צדק8 מהנעשה בעשר השנים, להשוות להאפשר ושצריך הי' להעשות ולהחליט באופן9 פנימי למלאות ולהוסיף הלוך ואור.

וזכות בעל ההילולא יגן ויַרבה ההצלחה בכל הנ"ל, להפיץ, מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב, התורה והמצוה, ופנימיותם – המעינות, עדי יגיעו חוצה, וייתי מלכא משיחא,

ויקוים10 היעוד

ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן