ב"ה

משיחות אחרון של פסח תנש"א

בעניין "אימתי הן תמימות"