ב"ה

שיחת אור ליום ועש"ק פ שמיני, כ"ח ניסן תנש"א

לאחר תפילת ערבית