בס"ד. ר"ד יום א', ח"י תמוז, ה'תשי"א.

– לתלמידים הנוסעים בשליחות המל"ח, בחדרו הק' –

רשימה פרטית בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א התעניין בפרטי נסיעתם, ושאל אם קיבלו הוראות לנסיעתם, והשיב א' התלמידים שקיבלו מעט, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: את השאר ישלים הקב"ה. ואח"כ אמר:]

סעו לשלום ("פאָרט געזונטערהייט"), ותזרעו רוחניות1, ובאופן שבקרוב נראה פירות טובים, וגם בגשמיות.

בכל עיר שתבואו אלי', מסרו פריסת-שלום מכאן – עי"ז שתחזרו על חלק משיחה, תספרו סיפור וכיו"ב; לא להטיל אימה, כי אם לספר שמשיח צריך לבוא בקרוב, וצריך להתכונן לכך, כדי שירצה לקחת אותנו עמו לארץ-ישראל.

מסתמא תזהרו גם בעניני שמירת בריאות הגוף2, שהרי הגוף שייך להקב"ה3, וניתן לכם בתור פקדון (וצריך להחזירו בשלימות).

סעו לשלום ותחזרו לשלום, ויה"ר שתצליחו בנסיעתכם, והצלחה זו תהי' צינור להצלחה בלימודיכם ביראת שמים, ולכוון לאמיתתה של תורה.