אפילו בחול כו'. רא"ש פרק ערבי פסחים, ט"ז סי' רצ"ט. ולא ס"ל דרא"ש לשיטתיה אזיל, עיין סי' קע"ח ס"ה, אלא שאני התם דהוי הבדלה מילתא אחריתא לכולי עלמא בכהאי גונא, כמו שכתב הט"ז שם. וכן משמע ברשב"א והג"מ דפשיטא דבעיא מקום סעודה לכולי עלמא בהבדלה, דאם לא כן מי הזקיקם לירד למחלוקת שאין כאן מקומה, וא"צ כלל לכוונתם שם: