אבל כו'. (עיין מ"א סי' רי"ב סק"ד, ואף לפי דעת רמ"א שם יש לומר דהכא לא הוי טפלה כל כך כי התם. עיין שם בדרכי משה, ועיין בתרומת הדשן וברא"ש. וצריך עיון):