ונטל המאכל כו'. דהא בדברים שאין טעונין עסקינן. ועיין סי' ר"ו סעיף ה' דאם לא היה לפניו מאותו המין צריך לברך אם לא היה דעתו אפילו בלא שינוי מקום, וא"כ מה קמ"ל רב חסדא, אלא על כרחך כמ"ש, ואתי שפיר דמהני דעתו אפילו לדעת הרא"ש בפירוש הירושלמי ברכות פ"ו ה"א מאן דנסיב תורמסא כו', עיין שם סימן ר"ו ס"ו: