ויש אומרים שגם מים כו'. בה"ג (ולהט"ז אשתמיטתיה מה שכתב המרדכי כמו שיתבאר לקמן, וגם הרא"ש שכתב כן על בה"ג על כרחך כוונתו דזיין טובא כמו פת משא"כ בשכר, עיין סי' ר"ח סעיף י"ז):