ואם שורה כו כו'. עיין מ"א סי' קס"ח סק"ל, וכן הוא ג"כ כוונת הנחלת צבי ועטרת צבי סי' קע"ז על השרייה לבדה אבל לא למה שישתה אח"כ, דהא מדמי לה לפירות, ואי לא לא קיימא לן כוותיה, כמו דלא קיימא לן כמו שכתב בתחלה שם, עיין שם במ"א סק"ב, ועיין שם סוף סעיף א: