אלא ברכה ראשונה כו'. רמב"ן פרק ערבי פסחים, תוס' שם.

(עיין רש"י עירובין מ' ועיין סי' ק"צ בט"ז וסי' רע"א סעיף י"ד), וב"ה כל שכן דעדיפא ביין הבדלה. ועוד דברכה ראשונה נמי משכחת לה שתיפטר בהמוציא עיין סי' רצ"ט. אך התוס' פסחים ק"ג ד"ה רב אשי כתבו דמצות הבאת כוס לא תליא בברכה. וגם אחר יין אירוסין ונשואין צריך לברך. ולפי זה צריך עיון בזה: