ואם רצו כו' עין סימן (י"ח) [י"ז]א ובסימן תכ"ו.ב ובשלחן ערוךג מבואר דאין לחלק בין וצונו לשאר ברכות, ובלאו הכי נמי כל שכן הוא.ד