במה דברים אמורים כשקורא קריאת שמע כו' צריך עיון אם אפשר להרהר ב' הרהורים בבת אחת, ואם לאו אין מקום לדברים אלו. ודו"ק.א