ואף על פי שאפלו לערוה ממש מועיל כסוי כו' אבל אין לומר דמשום הרהור לחוד אסור, דאם כן בחורים דבסימן ל"חא למה לא אסרם בקריאת שמע, עין שם בבית יוסף דמהרהרים בקריאת שמע, ומאי שנא קריאת שמע מתפלין. ודו"ק.