ואסור משום ולא יראה כו' כן משמע ממה שאמרוא טפח באשה וקול ערוה. ואיסורן אינן אלא משום הרהור כמו שכתב הרשב"א,ב עין בית יוסףג (ומשום חשש הרהור אסור אפלו בתלמוד תורה,ד כמבואר מבית יוסףה שהעתיק לשון המרדכיו ולשון הראב"ד). ולהרהר (בדברי תורהז ) נגד טפח פשיטא דשרי.ח