ויש מתירין אם אינו מסתכל כו' הרב רבינו יונה.א בית יוסף.ב רמב"ם.ג וכן משמע בהדיא בגמראד מדלא משני הכא במאי עסקינן כשאינו מסתכל ולא רואה כלל ולא קשי מידי, ודו"ק. ולפי זה צריך עיון מה שכתב רמ"אה ויש אומרים כו', פשיטא דלכולי עלמא אסור בלא קריאת שמע משום הסתכלות ואפילו במקומות המטונפות.ו