שאין להפסיק כו' ומהרי"א סבירא ליה כהרוקחא שבבית יוסףב וכמו שכתב בתרומת הדשןג שדברים אלו מגומגמים כו', ועין שם בטור.ד