ובפסח שהחזנים מאריכים כו' צריך עיון בלאו הכי נמי לתסור, ואין לומר משום ששהה כדי לגמור את כולה, דאסור כששוהין במה שאינו מעין הברכה באמירה ובנגון יחד, אבל במעין הברכה אין האמירה מפסקת, ובשלא מעין הברכה נמי שרי בפחות מכדי לגמור את כלה כיון שמקצתה מעין הברכה. וצריך עיון.