ויש מי שאומר שמכל שכן כו' וצריך עיון דהא כתיבא את יום צאתך, ואף שי"ל קשה לסמוך על זה במצות עשה דאוריתא.