ויש אומרים שיכול גם כן לומר כו' רמ"א,א וכן משמע מלשון רוקחב שבבית יוסףג ולא יאמר אמת כו' להרחיק כו'. וכונת המגן אברהםד צריך עיון, דהא מדינא אין צריך לחזור ולקרות כמו שנתבאר בסימן ס' בסעיף ב',ה ואם כן הפסיק בין ה' לאמת (וגם אם תמצי לומר דחייא בר רב דף י"דו איך קרא כך תחלה). ואם ירצה להחמיר לחזור ולקרות כדי לסמוך, גם לרמ"א יעשה כן. ומשום סמיכה לחתימת אהבת אין לחוש לפי דעת הרשב"אז בשם הגאונים, וגם הרוקח סבירא ליה הכי, ומשום הכי לא הקפיד אלא על בין ה' לאמת.