ויש אומרים שאפלו באמצע הפרק כו' טור מגמרא.א ועיין במה שכתוב בסימן נ"חב שהתוספות והרא"שד ורשב"אה פליגי על רמב"ןו והרב רבינו יונה.ז ודו"ק.ח

1