מפני שעיקר קריאת שמע אינה אלא פסוק ראשון כו' כן משמע בבית יוסף סוף סימן ס"גא דהא בהא תליא. ואף שכתב כן לכונת הענין, הרי העתיק שםב לשון הרשב"אג דאין לחלק כלל בין פסוק ראשון לשאר פסוקים לענין כונה לצאת, וע"כ צריך לומר בכאן כמ"ש, וכן הוא בהדיא ברשב"א בדף י"ג ע"בד לפי דעת הרמב"ם.ה ואף להראב"דו סגי בכונת קריאה שהיא כל דהוא כמו שנתבאר לעיל.ז עין סימן תר"ץ ס"ט.ח