ויש אומרים שאסור להפסיק כו' הלכה ברורה.א וכן משמע בטור. ובית יוסף סימן נ"טב שאין דרך לענות אלא כמו שעשה הרא"ש.ג וכן פסק בשלחן ערוך שםד ובסימן נ"א.ה וכן משמע בהדיא בלבוש סימן נ"טו שכתב כיצד יעשה כו'.ז