לצרך מצוה קצת כעין מעשה כו' עין סעיף ז' וצריך עיון. עין בית יוסףא דדמין להדדי, ואפשר דמלאכה דומה למצוה כמו שנתבאר בסימן (ש"ו) [ש"ז]ב וש"א סעיף נ"ח ותרי"ג סעיף א'.ג