אלא יקרא בשביל קריאת שמע של לילה כו' כן כתב הטור ברמזים.א ומה שכתב שם אחר נץ החמה צריך עיון,ב דאם כן בלא החזיק בדרך נמי משכחת לה. ודו"ק.